Contact | Sitemap | Route | 

Houd het droog! Stem voor een nieuw Waterschapsbestuur!

Over bijna een maand mogen we weer naar de stembus. Op 20 maart zijn zowel de Provinciale Staten verkiezingen als die van de waterschappen. Stem jij ook?

Help mijn balkon stroomt over! 

 

Langdurige, hevige regenbuien kunnen vaker voorkomen. De klimaatverandering speelt hierbij een rol. Een paar jaar geleden viel er in Utrecht zo’n enorme regenbui dat de riolen het overvloedige water op de straten niet meer aan konden. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk als water in de tuin of op het balkon blijft staan na een hoosbui. Buiten de perceelgrens is de gemeente verantwoordelijk. Gemeente en waterschap werken samen om wateroverlast tegen te gaan. Samen met andere overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat.

 

Waarom stemmen?

  

 


Water is overal om ons heen. De waterschappen houden de regionale wateren op peil. Daarnaast beschermen de waterschappen het land tegen hoog water en maken ze ons (zwem)water schoon. 

 

Hoe ze dat doen, kan jij bepalen. Stem ook op 20 maart. Nederland is het enige land ter wereld waar je op de waterschappen kunt stemmen. 

 

De landelijke campagne voor de verkiezingen is op 18 februari van start gegaan. 

Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk mensen op 20 maart naar de stembus te trekken. Vier jaar geleden, toen de waterschapsverkiezingen voor het eerst werden gecombineerd met die voor de Provinciale Staten, bracht 43,5 procent van de kiezers zijn stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur. Bovendien blijkt ongeveer de helft van de Nederlanders niet precies te weten wat de waterschappen doen. 

 

Waterschappen in Utrecht

 

Als inwoner van Utrecht heb je met twee waterschappen te maken: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Vrijwel de hele gemeente Utrecht behoort tot het gebied van het HDSR, alleen de Vecht behoort vanaf de Weerdsluis tot het gebied van AGV. Wil je weten onder welke waterschap je valt, ga dit dan na via de Postcodewijzer op de website van de Waterschapsverkiezingen. Mocht je de stempas al ontvangen hebben van de gemeente, dan zie je vanzelf voor welke waterschap er een stem kan worden uitgebracht.

 

afbeelding: Het werkgebied van HDSR

 

Stem voor een nieuw bestuur van het waterschap

 

Het waterschap is een overheidsorganisatie. Net als de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten hebben de waterschappen een democratisch gekozen bestuur.

Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het nieuwe bestuur van het waterschap door op een kandidaat te stemmen van een partij die meedoet. Het bestuur neemt de komende vier jaar beslissingen over waterbeheer in je omgeving. Daarnaast besluit het bestuur over de hoogte van de tarieven en zaken als kwijtschelding van waterschapsbelasting.

 

Een waterschapbestuur bestaat uit de dijkgraaf en een Algemeen Bestuur van ongeveer 30 leden. Het aantal hangt af van de grootte van het waterschap. Van de 30 leden worden er 23 elke vier jaar gekozen. De overige zeven zetels zijn de “geborgde zetels”, dat zijn zetels die worden gereserveerd voor vertegenwoordigers van de landbouw, de bedrijven en de natuurbeherende organisaties. 

  

Welke Partijen 

 

Er doen 10 partijen mee aan de Waterschapsverkiezingen van HDSR. De deelnemende partijen en hun plannen zijn hier te vinden:  

 

Aan de verkiezingen van AGV Waterschap (Amstel Gooi en Vecht) doen 12 partijen mee. Lees hier welke partijen en wat hun verkiezingsprogramma’s zijn.

 

Uit de overzichten van de politieke groeperingen die meedoen zie je dat het niet alleen politieke partijen zijn waar op je kan stemmen. Er zijn ook stichtingen/verenigingen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen zoals Water Natuurlijk. Welke partijen meedoen hangt af van het waterschap waarvoor je gaat stemmen.

 

Op welke partij je stemt is van invloed hoe de taken van de waterschappen ingevuld worden. Welke taken hebben de waterschappen eigenlijk? Hierboven waren deze al heel kort weergegeven.

 

Taken van waterschappen: droge voeten, voldoende water en schoon water

 

Waterschappen hebben de volgende taken.  

  1. Veiligheid: bescherming tegen water en tegen wateroverlast;
  2. Voorraadbeheer: peilbeheer en bescherming tegen droogte/verdroging (zorgen  voor voldoende water);
  3. Zorg dragen voor waterkwaliteit: schoon water, dat is de basis voor gezondheid van mensen, maar ook een voorwaarde voor waterleven en biodiversiteit.

 Lees meer over deze taken>>

 

Ook andere overheidsorganisaties kunnen een rol spelen bij de verschillende taken van de waterschappen. Zelfs jij, inwoner van de gemeente Utrecht! Hier wordt duidelijk wie wat doet bij wateroverlast. En wat jij kan doen!

 

In de onderstaande video zie je wat het waterschap HDSR doet om wateroverlast te voorkomen.  

 

Waterschappen en klimaatverandering: droogte of overstromingen

 

Klimaatverandering geeft de hoofdtaken van de waterschappen een nieuwe dimensie.

Denk aan overvloedige regenval die lokaal voor overlast en overstromingen kan zorgen. 

Of zie de gevolgen van de langdurige droogte vorig jaar zomer. Verder verhogen de hoge zomerse temperaturen de kans op botulisme en plotselinge vissterfte. Daarnaast kan klimaatverandering op den duur grote gevolgen hebben voor de af-/en aanwezigheid van soorten planten en dieren. Bovendien neemt de kans op plagen toe.

 

Lees meer over de hoofdtaken en de klimaatverandering >>

 

Er is nog een ander aspect aan klimaatverandering dat aan de westkant van de provincie speelt: intensief gebruik voor veeteelt in veenweidegebieden in het Groene Hart vraagt om een kunstmatig laag polderpeil. Dat heeft een versnelde oxidatie van het veen tot gevolg en leidt daarmee tot een forse uitstoot van CO2. Stoppen van dit proces door het peil weer te verhogen naar een “natuurlijke” hoogte is één van de meest effectieve manieren om CO2 vast te houden en de klimaatverandering tegen te gaan. De uitstoot van gassen door oxidatie van veen in Nederland is jaarlijks even groot als die van 2 miljoen personenauto’s of de oudste twee kolencentrales! 

 

Onderstaand een video die over dit veenweidegebied gaat en wat er voor maatregelen genomen worden tegen bodemdaling en de CO2-uitstoot. 

 

Werken bij HDSR : droge voeten, over bodemdaling in het veen-weidegebied en de CO2-uitstoot


 

 

Wie mag stemmen

 

Iedereen mag stemmen die in het gebied van de Waterschappen woont en die ouder is dan 18 jaar. Het maakt niet uit of je de Nederlandse nationaliteit hebt of niet. Je moet wel ingeschreven staan bij de gemeente binnen dat waterschapsgebied. Als  je de nationaliteit hebt van een land dat buiten de Europese Unie valt, moet je een geldige verblijfsvergunning hebben. Stemmen voor Provinciale Staten mag alleen als je de Nederlandse nationaliteit hebt en 18 jaar of ouder bent.

 

Weet je nog niet op welke partij je wilt stemmen? Ga dan naar de Stemwijzer.

 

Activiteiten i.v.m. de verkiezingen

 

Debatten bijwonen of andere evenementen bezoeken die plaatsvinden in verband met de verkiezingen? Ga bijvoorbeeld op 9 maart naar de Open Dag en de Verkiezingsmarkt, georganiseerd door HDSR. Waterschap AGV organiseert op dinsdagavond 26 februari een debat. Zie hier voor meer informatie.

 
Houd het droog! Stem voor een nieuw Waterschapsbestuur!